Polityka prywatności

 

1. wprowadzenie

W poniższych informacjach chcielibyśmy przedstawić Państwu, jako "osobie, której dane dotyczą", przegląd przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz Państwa prawa wynikające z przepisów o ochronie danych. Zasadniczo możliwe jest korzystanie z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcesz korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę użytkownika.

 

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres lub adres e-mail, odbywa się zawsze zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych (DS-GVO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie do "Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH". Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować o zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Jako administrator danych wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych zawsze mogą mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu użytkownik może również przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie lub pocztą.

 

Ty również możesz podjąć proste i łatwe do wdrożenia środki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do Twoich danych przez osoby trzecie. Dlatego chcielibyśmy dać ci kilka wskazówek, jak bezpiecznie obchodzić się z danymi: 

l Chroń swoje konto (login, konto użytkownika lub klienta) i system IT (komputer, laptop, tablet lub urządzenie mobilne) za pomocą silnych haseł.

l Tylko użytkownik powinien mieć dostęp do haseł.

l Upewnij się, że zawsze używasz haseł tylko do jednego konta (loginu, konta użytkownika lub klienta).

l Nie używaj jednego hasła do różnych stron internetowych, aplikacji lub usług online.

l Szczególnie w przypadku korzystania z publicznie dostępnych systemów informatycznych lub systemów informatycznych współdzielonych z innymi osobami konieczne jest wylogowanie się po każdym zalogowaniu się do witryny internetowej, aplikacji lub usługi online.

 

Hasła powinny składać się z co najmniej 12 znaków i być tak dobrane, aby nie można ich było łatwo odgadnąć. Dlatego nie powinny zawierać popularnych słów z życia codziennego, własnego imienia lub imion krewnych, ale wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

 

2. osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu DS-GVO jest:

Europejskie Miasto GörlitzZgorzelec GmbH
Fleischerstr. 19
02826 Görlitz, Niemcy

 

Przedstawiciel osoby odpowiedzialnej: Kierownictwo

 

3. inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się w następujący sposób:

 

DataOrga® GmbH

E-mail: datenschutz@europastadt-goerlitz.de

 

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych można kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych.

 

4. definicje

Oświadczenie o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych w europejskiej dyrektywie i rozporządzeniu Maker przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy.

 

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 

1. dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. osoba zainteresowana

Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (naszą firmę).

3. przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

5 Profilowanie

Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

6. pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

7. procesory

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

8. odbiornik

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

9. osoba trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.

10. zgoda

Zgoda oznacza dobrowolne i świadome okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

5. podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO (w połączeniu z § 25 ust. 1 TTDSG) służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania.

 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług.

 

Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, w wyniku którego przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń na terenie naszego obiektu, w wyniku czego jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na art. 6 ust. 1 lit. d) DS-GVO.

 

Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6(1)(f) DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał on, że uzasadniony interes można założyć, jeśli użytkownik jest klientem naszej firmy (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 

6. przekazywanie danych stronom trzecim

Dane osobowe użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

 

Udostępnimy dane osobowe użytkownika stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 

1. użytkownik udzielił nam na to wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO,

2. ujawnienie jest dopuszczalne zgodnie z art. 6 (1) f) DS-GVO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownik ma nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania jego danych,

3. w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 (1) c) DS-GVO, jak również

4. jest to prawnie dopuszczalne i konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z użytkownikiem.

 

W celu ochrony danych użytkownika i umożliwienia nam przekazywania danych do państw trzecich (poza UE/EOG) w razie potrzeby, zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej. Jeśli standardowe klauzule umowne nie są wystarczające do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, podstawą prawną przekazywania danych do państw trzecich może być zgoda użytkownika zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Może to nie mieć zastosowania do przekazywania danych do państw trzecich, w odniesieniu do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 RODO.

 

7. technologia

7.1 Szyfrowanie SSL/TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych i ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia, dane logowania lub zapytania kontaktowe wysyłane do nas jako operatora. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zawiera "https://" zamiast "http://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

 

Używamy tej technologii do ochrony przesyłanych danych.

 

7.2 Gromadzenie danych podczas odwiedzania strony internetowej

Jeśli użytkownik korzysta z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestruje się ani w inny sposób nie przekazuje nam informacji, gromadzimy wyłącznie dane, które przeglądarka użytkownika przesyła na nasz serwer (w tzw. plikach dziennika serwera). Nasza strona internetowa gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy użytkownik lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być następujące dane

 

1) Używane typy i wersje przeglądarek,

2. system operacyjny używany przez system dostępu,

3. strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp trafia na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

4. podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej,

5. data i godzina dostępu do strony internetowej,

6. skrócony adres protokołu internetowego (anonimowy adres IP) oraz

7. dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp.

 

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat Twojej osoby. Informacje te są raczej wymagane w celu

 

1. w celu prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej,

2. w celu optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklam na niej zamieszczanych,

3. w celu zapewnienia stałej operacyjności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz

4. zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku cyberataku.

 

W związku z tym zebrane dane i informacje będą przez nas oceniane z jednej strony statystycznie, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej.

 

7.3 Hosting przez Strato

Hostujemy naszą stronę internetową w Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (zwanej dalej Strato).

 

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, jego dane osobowe (np. adresy IP w plikach dziennika) są przetwarzane na serwerach Strato.

 

Korzystanie ze Strato opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Mamy uzasadniony interes w jak najbardziej niezawodnej prezentacji i udostępnianiu, a także bezpieczeństwie naszej strony internetowej.

 

Zawarliśmy z firmą Strato umowę o przetwarzanie danych na zlecenie (AVV) zgodnie z art. 28 DS-GVO. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że Strato przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z DS-GVO.

 

Więcej informacji na temat polityki ochrony danych Strato można znaleźć na stronie: https://www.strato.de/datenschutz/.

 

8. ciasteczka

8.1 Ogólne informacje o plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane w systemie informatycznym użytkownika (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym urządzeniu) podczas odwiedzania naszej witryny.

 

W pliku cookie przechowywane są informacje, które w każdym przypadku wynikają z kontekstu konkretnego używanego urządzenia końcowego. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę na temat tożsamości użytkownika.

 

Korzystanie z plików cookie służy uprzyjemnieniu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

 

Ponadto używamy również tymczasowych plików cookie w celu optymalizacji łatwości obsługi, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas. Jeśli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że użytkownik był już u nas oraz jakie wpisy i ustawienia wprowadził, dzięki czemu nie będzie musiał wprowadzać ich ponownie.

 

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i oceny naszej oferty dla użytkownika w celu optymalizacji. Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik odwiedził już naszą witrynę, gdy odwiedza ją ponownie. Pliki cookie ustawione w ten sposób są automatycznie usuwane po określonym czasie. Odpowiedni okres przechowywania plików cookie można znaleźć w ustawieniach używanego narzędzia zgody.

 

8.2 Podstawa prawna korzystania z plików cookie

Dane przetwarzane przez pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, są zatem niezbędne do ochrony naszych uzasadnionych interesów, a także interesów stron trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO.

 

W przypadku wszystkich innych plików cookie użytkownik musi wyrazić na to zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO za pośrednictwem naszego banera cookie opt-in.

 

8.3 Uwagi dotyczące unikania plików cookie w popularnych przeglądarkach

Możesz usunąć pliki cookie, zezwolić tylko na wybrane pliki cookie lub całkowicie dezaktywować pliki cookie w dowolnym momencie za pomocą ustawień używanej przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć na stronach pomocy technicznej odpowiednich dostawców: 

l Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?tid=311178978.

l Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac?tid=311178978.

l Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?tid=311178978.

l Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-l%C3%B6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09.

 

9. zawartość naszej strony internetowej

9.1 Rejestracja jako użytkownik

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się na naszej stronie internetowej poprzez podanie danych osobowych.

 

To, jakie dane osobowe są nam przekazywane w tym procesie, można sprawdzić w odpowiedniej masce wprowadzania danych używanej do rejestracji. Wprowadzone dane osobowe są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez nas i do naszych własnych celów. Możemy zlecić przekazanie ich jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających zamówienia, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również będzie wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można nam przypisać.

 

Rejestrując się na naszej stronie internetowej, przechowywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane, ponieważ jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw. W związku z tym przechowywanie tych danych jest niezbędne dla naszej ochrony. Zasadniczo dane te nie są przekazywane stronom trzecim. Nie ma to zastosowania, jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przekazania danych lub jeśli dane są przekazywane w celu ścigania karnego.

 

Rejestracja, wraz z dobrowolnym podaniem danych osobowych, służy nam również do oferowania treści lub usług, które ze względu na ich charakter mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z naszej bazy danych.

 

Na żądanie użytkownika w dowolnym momencie przekażemy mu informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na jego temat. Ponadto na żądanie użytkownika poprawimy lub usuniemy jego dane osobowe, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. Inspektor ochrony danych wymieniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz wszyscy inni pracownicy są dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe w tym kontekście.

 

Przetwarzanie danych użytkownika leży w interesie wygodnego i łatwego korzystania z naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

9.2 Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta i przetwarzania umowy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, jeśli użytkownik przekaże je nam w celu wykonania umowy lub podczas otwierania konta klienta. Jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość na podany powyżej adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy dane dostarczone przez użytkownika w celu realizacji umowy. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną zablokowane z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z prawa podatkowego i handlowego i usunięte po upływie tych okresów, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub z naszej strony zastrzeżono prawnie dozwolone dalsze wykorzystywanie danych, o czym informujemy poniżej.

 

9.3 Przetwarzanie danych na potrzeby obsługi zamówień

Zebrane przez nas dane osobowe zostaną przekazane firmie transportowej, której zlecono dostawę w ramach realizacji umowy, o ile jest to konieczne do dostawy towarów. Przekazujemy dane dotyczące płatności do instytucji kredytowej w ramach przetwarzania płatności, o ile jest to konieczne do przetwarzania płatności. Jeśli korzystamy z usług dostawców usług płatniczych, wyraźnie poinformujemy o tym użytkownika poniżej. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

9.4 Kontakt / Formularz kontaktowy

Dane osobowe są gromadzone podczas kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty e-mail). Jakie dane są gromadzone w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, można sprawdzić w odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem i związaną z tym administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu jego wniosku; ma to miejsce w przypadku, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona, a usunięcie nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi obowiązkami przechowywania.

 

9.5 Usługi / dobra cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, na przykład instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności.

 

Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

 

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

 

9.6 Funkcje komentarzy (z subskrypcją)

 

W przypadku funkcji komentowania na tej stronie, oprócz komentarza, przechowywane będą informacje o czasie utworzenia komentarza, adresie e-mail oraz, jeśli nie publikujesz anonimowo, wybranej nazwie użytkownika.

 

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy publikują komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi. Jako użytkownik naszej witryny, możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Użytkownik może zrezygnować z tej funkcji w dowolnym momencie, korzystając z łącza w wiadomościach e-mail z informacjami. W takim przypadku dane wprowadzone w kontekście subskrypcji komentarzy zostaną usunięte; jeśli jednak użytkownik przekazał nam te dane w innych celach i w innym momencie (np. zamówienie newslettera), pozostaną one u nas. Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze muszą zostać usunięte z przyczyn prawnych (np. z powodu obelg).

 

Przechowywanie komentarzy odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO). Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalna komunikacja z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 

 

9.7 Funkcja komentarzy na blogu

 

Oferujemy użytkownikom możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy do poszczególnych wpisów na blogu znajdującym się na naszej stronie internetowej. Blog to portal na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępny, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych postach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

 

Jeśli zostawisz komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie, szczegóły dotyczące czasu wprowadzenia komentarza i wybranej nazwy użytkownika będą przechowywane i publikowane oprócz pozostawionych komentarzy. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP). Przechowywanie adresu IP odbywa się ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby użytkownik naruszył prawa osób trzecich lub opublikował nielegalne treści za pośrednictwem zamieszczonego komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem w naszym własnym interesie, abyśmy mogli usprawiedliwić się w przypadku naruszenia. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez prawo lub służy naszej obronie prawnej.

 

 

9.8 Zarządzanie aplikacjami / wymiana zadań

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może również odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy kandydat przesyła nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza internetowego na stronie internetowej. Jeśli zawrzemy umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli nie zawrzemy umowy z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żadne inne uzasadnione interesy z naszej strony nie sprzeciwiają się usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym sensie jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

 

Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika jest art. 88 DS-GVO w związku z. § 26 ust. 1 BDSG.

 

 

9.9 Facebook Connect

Na naszej stronie internetowej możesz zalogować się, aby utworzyć konto klienta lub zarejestrować się za pomocą wtyczki społecznościowej "Facebook Connect" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Meta Platforms Inc. (dawniej Facebook Inc.), 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Meta"), w ramach tak zwanej technologii pojedynczego logowania, jeśli masz profil na Facebooku. Wtyczki społecznościowe z "Facebook Connect" można rozpoznać na naszej stronie internetowej po niebieskim przycisku z logo Facebooka i napisem "Zaloguj się za pomocą Facebooka" lub "Połącz z Facebookiem" lub "Zaloguj się za pomocą Facebooka" lub "Zaloguj się za pomocą Facebooka".

 

Po wywołaniu strony naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Meta. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Facebook otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli użytkownik nie posiada profilu na Facebooku lub nie jest aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przesyłane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio do serwera Meta w USA i tam przechowywane. Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.

 

Korzystając z przycisku "Facebook Connect" na naszej stronie internetowej, użytkownik ma również możliwość zalogowania się lub zarejestrowania na naszej stronie internetowej przy użyciu danych użytkownika Facebooka. Tylko jeśli użytkownik wyrazi wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przed procesem rejestracji na podstawie odpowiedniej informacji o wymianie danych z Facebookiem, otrzymamy ogólne i publicznie dostępne informacje przechowywane w profilu użytkownika podczas korzystania z przycisku "Facebook Connect" z Facebooka, w zależności od ustawień ochrony danych dokonanych osobiście przez użytkownika na Facebooku. Informacje te obejmują identyfikator użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, wiek i płeć.

 

Zwracamy uwagę, że w związku ze zmianami warunków ochrony danych i warunków korzystania z Facebooka, może również dojść do przeniesienia zdjęć profilowych, identyfikatorów użytkowników znajomych i listy znajomych, jeśli zostały one oznaczone jako "publiczne" w ustawieniach prywatności na Facebooku. Dane przesłane przez Facebook będą przechowywane i przetwarzane przez nas w celu utworzenia konta użytkownika z niezbędnymi danymi, jeśli zostały one udostępnione przez użytkownika w tym celu na Facebooku (tytuł, imię, nazwisko, dane adresowe, kraj, adres e-mail, data urodzenia). Z drugiej strony, dane (np. informacje na temat surfowania lub zachowań zakupowych użytkownika) mogą być przekazywane przez nas do profilu użytkownika na Facebooku na podstawie jego zgody.

 

Udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości do osoby odpowiedzialnej wymienionej na początku niniejszego oświadczenia.

 

Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php.

 

Ta amerykańska firma jest certyfikowana zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Niniejszym wydaje się decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 DS-GVO, w związku z czym przekazywanie danych osobowych może również odbywać się bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą przycisków Facebooka wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do jego profilu na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej. Można również całkowicie uniemożliwić ładowanie wtyczek Facebooka za pomocą dodatków do przeglądarki, np. za pomocą "Adblock Plus" (https://adblockplus.org/de/).

 

10. wysyłka newslettera

10.1 Brevo (były Sendinblue)

Ta strona korzysta z Brevo do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Brevo GmbH, Köpenicker Str. 126, 10179 Berlin, Niemcy.

 

Brevo to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie newsletterów. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newslettera są przechowywane na serwerach Brevo w Niemczech.

 

Jeśli użytkownik nie chce być analizowany przez Brevo, musi zrezygnować z subskrypcji biuletynu. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

 

Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę. Użytkownik może również w dowolnym momencie uniemożliwić przetwarzanie danych, rezygnując z subskrypcji biuletynu. Użytkownik może również uniemożliwić przechowywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Użytkownik może również zapobiec przechowywaniu i przesyłaniu danych osobowych, dezaktywując JavaScript w przeglądarce internetowej lub instalując blokadę JavaScript (np. https://noscript.net lub https://www.ghostery.com). Zwracamy uwagę, że środki te mogą oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą dostępne.

 

Z pomocą Brevo możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki, jeśli w ogóle, zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, między innymi, które linki były klikane szczególnie często.

 

Ponadto możemy sprawdzić, czy pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład możemy sprawdzić, czy użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu newslettera.

 

Brevo pozwala nam również dzielić odbiorców newslettera na różne kategorie (tzw. "grupowanie"). W ten sposób odbiorcy newslettera mogą zostać podzieleni na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcji Brevo można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

 

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu otrzymywania biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z naszych serwerów, a także z serwerów Brevo po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego) pozostają nienaruszone.

 

Politykę prywatności Brevo można wyświetlić pod adresem: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

 

11. nasze działania w sieciach społecznościowych

Abyśmy mogli również komunikować się z użytkownikami w sieciach społecznościowych i informować ich o naszych usługach, jesteśmy tam reprezentowani za pośrednictwem własnych stron. Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron w mediach społecznościowych, jesteśmy wspólnie z dostawcą danej platformy mediów społecznościowych odpowiedzialni za wywołane przez to operacje przetwarzania danych w rozumieniu art. 26 DS-GVO.

 

Nie jesteśmy pierwotnym dostawcą tych stron, a jedynie korzystamy z nich w ramach możliwości oferowanych nam przez odpowiednich dostawców.

Jako środek ostrożności zwracamy zatem uwagę, że dane użytkownika mogą być również przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przetwarzanie danych w sieciach społecznościowych często odbywa się bezpośrednio w celach reklamowych lub w celu analizy zachowań użytkowników przez dostawców, na co nie mamy wpływu. Jeśli profile użytkowania są tworzone przez dostawcę, często używane są pliki cookie lub zachowanie użytkownika jest przypisywane do jego własnego profilu w sieciach społecznościowych.

 

Opisane przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu i uzasadnionego interesu danego dostawcy, aby móc komunikować się z użytkownikiem w odpowiednim czasie lub informować go o naszych usługach. Jeśli musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych jako użytkownik u odpowiednich dostawców, podstawa prawna odnosi się do art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z art. 7 RODO. Art. 7 DS-GVO.

 

Ponieważ nie mamy dostępu do baz danych dostawców, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że najlepiej jest korzystać ze swoich praw (np. do informacji, korekty, usunięcia itp.) bezpośrednio u danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych użytkownika w sieciach społecznościowych są wymienione poniżej pod odpowiednim dostawcą sieci społecznościowej, z której korzystamy:

 

11.1 Facebook

(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności (Polityka dotycząca danych): https://www.facebook.com/about/privacy

 

11.2 Instagram

(Co-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności (Polityka dotycząca danych):

https://instagram.com/legal/privacy/

 

11.3 LinkedIn

(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia

 

Polityka prywatności:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

11.4 X (były Twitter)

(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia

 

Polityka prywatności:

https://twitter.com/de/privacy

 

Informacje o danych użytkownika:

https://twitter.com/settings/your_twitter_data

 

11.5 YouTube

(Co-) Odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Europie:

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

 

Polityka prywatności:

https://policies.google.com/privacy

 

11.6 XING (New Work SE)

(Co-) odpowiedzialny za przetwarzanie danych w Niemczech:

New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Niemcy

 

Polityka prywatności:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 

Prośby o informacje dla członków XING: https://www.xing.com/settings/privacy/data/disclosure

 

 

11.7 Zarządzanie mediami społecznościowymi za pomocą Swat.io

Ta strona internetowa korzysta z swat.io, narzędzia firmy Swat.io GmbH, Schönbrunner Straße 213-215, A-1120 Wiedeń do obsługi narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi, które umożliwia scentralizowane zarządzanie różnymi kanałami mediów społecznościowych, komunikację z użytkownikami kanałów mediów społecznościowych, a także planowanie i publikację treści. Przetwarzamy następujące dane od użytkownika, jeśli podał je wcześniej za pośrednictwem jednej z platform mediów społecznościowych: imię i nazwisko, identyfikatory użytkowników różnych platform mediów społecznościowych, adresy URL profili, zdjęcia profilowe, adresy URL stron internetowych, numer telefonu (w przypadku korzystania z WhatsApp lub innych kanałów telefonii), a także różne treści przechowywane i publikowane na platformach mediów społecznościowych (znaczniki czasu, identyfikatory postów, teksty postów, zdjęcia, filmy, linki, komentarze, oceny, wiadomości prywatne, inne załączniki i metadane treści mediów społecznościowych). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://swat.io/de/datenschutzbestimmungen/

 

 

12. analiza sieci

 

12.1 Używamy Fathom Analytics do analizy stron internetowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f). Chcemy przetwarzać jak najmniej danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Z tego powodu wybraliśmy oprogramowanie Fathom Analytics, które nie wykorzystuje plików cookie i jest zgodne z RODO, ePrivacy (w tym PECR), COPPA i CCPA. Podczas korzystania z tego przyjaznego dla prywatności oprogramowania do analizy witryn internetowych adres IP użytkownika jest przetwarzany tylko przez krótki czas, a my (jako operator tej witryny) nie mamy możliwości zidentyfikowania użytkownika. Zgodnie z CCPA dane osobowe użytkownika są anonimizowane. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Fathom Analytics. Korzystamy z tego oprogramowania, aby zrozumieć ruch na naszej stronie internetowej w możliwie najbardziej przyjazny dla prywatności sposób, abyśmy mogli stale ulepszać naszą stronę internetową i naszą działalność. Podstawą prawną zgodnie z RODO jest "art. 6 ust. 1 lit. f); naszym uzasadnionym interesem jest ciągłe ulepszanie naszej strony internetowej i działalności". Jak stwierdzono w oświadczeniu, żadne dane osobowe nie są przechowywane przez dłuższy czas. Ponadto wszystkie dane użytkowników naszej strony internetowej z UE są również przetwarzane w UE. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj https://usefathom.com/features/eu-isolation.

 

 

13. wtyczki i inne usługi

13.1 YouTube (wideo)

Zintegrowaliśmy komponenty YouTube na tej stronie. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

 

Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza, gdy wywołuje podstronę zawierającą film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do konta YouTube użytkownika.

 

YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, jeśli jest zalogowany do YouTube w tym samym czasie, co wywołanie naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie film z YouTube, czy nie. Jeśli użytkownik nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się z konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

 

Te operacje przetwarzania są przeprowadzane tylko wtedy, gdy udzielono wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) DS-GVO.

 

Spółka dominująca Google LLC jest certyfikowana jako spółka amerykańska zgodnie z ramami prywatności danych UE-USA. Niniejszym wydaje się decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony zgodnie z art. 45 DS-GVO, w związku z czym przekazywanie danych osobowych może również odbywać się bez dalszych gwarancji lub dodatkowych środków.

 

Politykę prywatności YouTube można wyświetlić pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

13.2 Używamy Outdooractive

W zakresie, w jakim korzystamy z usług Outdooractive na naszej stronie internetowej, w szczególności z ich materiałów mapowych, dodatkowo zastosowanie ma poniższe oświadczenie o ochronie danych. Outdooractive udostępnia elektroniczne bazy danych, z których użytkownicy mogą korzystać w formie elektronicznego portalu informacyjnego w sektorze turystyki cyfrowej. Obejmuje to na przykład planowanie map i tras. Outdooractive otrzymuje następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania elektronicznych baz danych oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO): ? Adres IP ? Data i godzina żądania ? Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) ? Treść żądania (konkretna strona) ? Status dostępu/kod statusu HTTP ? Ilość przesłanych danych ? Strona internetowa, z której przyszło żądanie ? przeglądarka ? Lokalizacja użytkownika ? System operacyjny i jego interfejs ? Język i wersja oprogramowania przeglądarki. Outdooractive używa plików cookie do oceny, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika. Outdooractive przechowuje zebrane w ten sposób informacje na serwerach w Niemczech i w krajach trzecich. Możesz dostosować ocenę, usuwając istniejące pliki cookie i uniemożliwiając przechowywanie plików cookie. Jeśli użytkownik uniemożliwi przechowywanie plików cookie, zwracamy uwagę, że może nie być w stanie w pełni korzystać z elektronicznych baz danych firmy Outdooractive. Można zapobiec przechowywaniu plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Adres IP przesłany przez przeglądarkę nie zostanie połączony z innymi danymi zebranymi przez nas. Outdooractive nadal wykorzystuje dane GPS użytkownika podczas korzystania z elektronicznych baz danych. Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie posiadamy również informacji na temat usuwania zgromadzonych danych przez Outdooractive. Outdooractive przechowuje dane zebrane o użytkowniku jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów badania rynku i/lub projektowania elektronicznych baz danych pod kątem popytu. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z firmą Outdooractive. Podstawą prawną korzystania z usług Outdooractive jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez firmę Outdooractive można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Znajdują się tam również dalsze informacje na temat praw użytkownika w tym zakresie oraz opcje ustawień w celu ochrony prywatności. Polityka prywatności Outdooractive GmbH & Co KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt: corporate.outdooractive.com/en/privacy-policy/www.outdooractive.com/de/datenschutz.html

 

13.3 Korzystamy z usługi urbnups

urbnups zapewnia różne treści w dziedzinie turystyki cyfrowej, z których możesz korzystać jako nasz użytkownik. urbnups gromadzi i przetwarza następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia żądanej usługi oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO): ? Adres IP ? Data i godzina żądania ? Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT) ? Treść żądania (konkretna strona) ? Status dostępu/kod statusu HTTP ? Ilość przesłanych danych ? Strona internetowa, z której przyszło żądanie ? przeglądarka ? System operacyjny i jego interfejs ? Język i wersja oprogramowania przeglądarki. ? Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi. Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych przez dostawców zewnętrznych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania lub okresów przechowywania. Podstawą prawną korzystania z usług urbnups jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DS-GVO. Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez urbnups można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych dostawcy. Znajdziesz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony swojej prywatności. Polityka prywatności urbnups UG (haftungsbeschränkt), Hamburg: https://urbnups.com/datenschutzerklaerung/

 

 

14. prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

14.1 Prawo do potwierdzenia

Użytkownik ma prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane.

 

14.2 Prawo dostępu Art. 15 DS-GVO

Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas w dowolnym czasie i bezpłatnie informacji na temat przechowywanych danych osobowych, a także kopii tych danych zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

14.3 Prawo do sprostowania Art. 16 DS-GVO

Użytkownik ma prawo zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą. Użytkownik ma również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

 

14.4 Skreślenie Art. 17 DS-GVO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, pod warunkiem, że zachodzi jedna z przyczyn przewidzianych przez prawo i o ile przetwarzanie lub przechowywanie nie jest konieczne.

 

14.5 Ograniczenie przetwarzania danych Art. 18 DS-GVO

Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z wymogów prawnych.

 

14.6 Przenoszenie danych Art. 20 DS-GVO

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, któremu dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO lub art. 9 (2) (a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 (1) (b) RODO, a przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych procedur, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

 

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, użytkownik ma prawo do przeniesienia danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób fizycznych.

 

 

14.7 Sprzeciw Art. 21 DS-GVO

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub f) (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów) RODO.

 

Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach w rozumieniu art. 4 nr 4 DS-GVO.

 

Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub gdy przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

 

W indywidualnych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

 

Ponadto użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania przez nas dotyczących go danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

Użytkownik może skorzystać z prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

 

14.8 Cofnięcie zgody na mocy przepisów o ochronie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

14.9 Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych osobowych do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych.

 

15. Rutynowe przechowywanie, usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli zostało to przewidziane w przepisach prawa, którym podlega nasza firma.

 

Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie określony okres przechowywania, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 

16. czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

 

17. aktualność i zmiany polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i ma status: wrzesień 2023 r.

 

Ze względu na dalszy rozwój naszych stron internetowych i ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych można w każdej chwili pobrać i wydrukować ze strony internetowej "https://www.goerlitz.de/Datenschutz.html".

 

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy wsparciu oprogramowania do ochrony danych: audatis MANAGER.